Multisignaal Verwijsindex

Soms heeft een kind, een jongere of een gezin om verschillende redenen extra ondersteuning nodig.
Op dat moment zijn er vaak verschillende professionals die hulp bieden. Zij willen allemaal het beste voor het kind of de jongere. Net zoals de ouders of jongere zelf. Daarom is het belangrijk dat alle instanties die met deze kinderen en jongeren (tot 23 jaar) werken elkaar goed kennen en samenwerken.

Deze instanties vinden elkaar in MULTIsignaal. MULTIsignaal is een digitaal systeem.

Wanneer gebruiken wij MULTIsignaal?

Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vertelt de professional u dat uw kind in MULTIsignaal komt te staan.

Welke voordelen heeft MULTIsignaal?

MULTIsignaal zorgt ervoor dat professionals met elkaar in contact komen. In het systeem geven zij aan dat ze de zorg- of dienstverlening starten. Daarna kunnen zij zien wie er mogelijk al betrokken zijn bij een kind, jongere of gezin. De professionals overleggen dan met de ouders, de jongere en met elkaar over de beste aanpak.
Zo zorgen ze er voor dat er geen onnodig grote problemen komen. Voor het uitwisselen van informatie vraagt de professional de ouders of de jongere om toestemming. In MULTIsignaal staat niet waarom de professional betrokken is.

Meer weten? 

Op de website van GGD Gelderland-Zuid staat de folder ‘MULTIsignaal voor jongeren en ouders’. Hier staat ook een filmpje met uitleg over de Verwijsindex.