Missie en visie

Wij willen een goede school zijn en blijven. Ons primaire doel is de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst binnen een steeds veranderende samenleving. Goede resultaten gecombineerd met plezier in leren vinden we belangrijk. We hebben aandacht voor verschillen. We streven ernaar een school te zijn waarbinnen elk kind zich kan ontwikkelen met zoveel cognitieve, relationele, creatieve en culturele bagage als zijn/haar mogelijkheden toelaten.

We creëren een prettige, rustige werksfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Leerkrachten gaan met respect en waardering met de leerlingen om. We vragen dit ook van de leerlingen in de omgang met elkaar. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. We kiezen daarom voor een positieve benadering met duidelijke afspraken en regels. We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid en vertrouwen bij leerlingen. We hebben aandacht voor elkaar en luisteren naar elkaar. Daarnaast zijn we eerlijk en (onder)steunen elkaar.

Op onze school handelen we vanuit een eigentijdse, katholieke geloofsovertuiging met een open, respectvolle houding ten opzichte van andere religies en culturen. Wij benaderen leerlingen, ouders en teamleden op wat ze doen, niet op wat ze zijn.

De pijlers van onze visie zijn:
Samen, Positief, Groei en Passie.

Ons motto:
Door aandacht en groei ontstaat vertrouwen in eigen kunnen.

Samen

Samen spelen, samen leren en tegelijkertijd jezelf leren kennen, daarmee kom je verder dan in je eentje. Samen nodigt uit tot zelfreflectie: je eigen houding en gedrag leren kennen in de dynamiek van een groep of als je succes hebt, en ook bij een tegenslag of als iets mislukt. Daarbij heb je anderen nodig. Zij bieden het zicht op ontwikkeling en mogelijkheden en ondersteunen als het nodig is om weer op eigen benen te gaan staan. Samen vereist het nemen en het delen van verantwoordelijkheid. Samen bevordert autonomie: iedereen wordt daar sterker van!

Positief

Dit is onze basishouding want wanneer we de werkelijkheid met een positieve inslag bekijken, dan zien we de mogelijkheden en kansen. Zo ontwikkelen we vaardigheden die ons verder brengen in de maatschappij. Daarbij denken we aan het durven vragen van hulp, het aangaan van sociale contacten, het leveren van inspanning en volhouden om iets te bereiken, maar ook ruimte krijgen om fouten te mogen maken én ervan te leren. In alles wat we doen benaderen we de zaken vanuit deze houding en leren we om kritische feedback op een waarderende manier te geven en te ontvangen.

Groei

We zien het als een opdracht van ieder mens om de eigen potentie ten volle te ontwikkelen. Als school willen we daaraan bijdragen door het persoonlijk elan van ieder kind en ieder teamlid naar boven te halen. Op deze manier dragen we bij aan een verrijking van de samenleving. En daarin kan niemand gemist worden.

Passie

Bezieling en passie zijn het innerlijke vuur om tot diepgaand leren te komen. Het werkt aanstekelijk en leidt tot enthousiasme en betrokken deelname, ten eerste van de 'aansteker' zelf, maar daarna springt het over op medeleerlingen, collega's, ouders en andere betrokkenen. De basis van bezieling en passie is is verwondering en nieuwsgierigheid.