Ouderbijdrage - Lidmaatschap OV

Als uw kind op De Akker komt, wordt u geïnformeerd over de oudervereniging. Indien u wilt deelnemen aan de oudervereniging meldt u zich aan als lid en betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage.

We hebben deze bijdrage nodig om leuke dingen voor de kinderen te organiseren (onder meer de jaarlijkse sportdag, Akkersportief, het schoolreisje om het jaar en extra activiteiten).

Uw lidmaatschap en stemrecht gelden per gezin, de ouderbijdrage is € 40,- per kind. Méér bijdragen mag. Gedurende het schooljaar ontvangt u een brief met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind(eren) te voldoen.  Ouders van kinderen die gedurende een schooljaar instromen, betalen naar rato van het aantal maanden school. Indien u meent in aanmerking te komen voor vrijstelling kunt u contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging.