Onze school

Missie en Visie van De Akker

Wij willen een goede school zijn en blijven. Ons primaire doel is de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst binnen een steeds veranderende samenleving. Goede resultaten gecombineerd met plezier in leren vinden we belangrijk. We hebben aandacht voor verschillen. We streven ernaar een school te zijn waarbinnen elk kind zich kan ontwikkelen met zoveel cognitieve, relationele, creatieve en culturele bagage als zijn/haar mogelijkheden toelaten.

We creëren een prettige, rustige werksfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Leerkrachten gaan met respect en waardering met de leerlingen om. We vragen dit ook van de leerlingen in de omgang met elkaar. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. We kiezen daarom voor een positieve benadering met duidelijke afspraken en regels. We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid en vertrouwen bij leerlingen. We hebben aandacht voor elkaar en luisteren naar elkaar. Daarnaast zijn we eerlijk en (onder-) steunen elkaar.

Op onze school handelen we vanuit een eigentijdse, katholieke geloofsovertuiging met een open, respectvolle houding ten opzichte van andere religies en culturen. Wij benaderen leerlingen, ouders en teamleden op wat ze doen, niet op wat ze zijn.

De pijlers van onze visie (Samen, Veilig, Ontwikkeling en Adaptief) zijn beschreven in ons visiedocument.