Medezeggenschapsraad

Thijs Hermus

Maaike Jakschtow

Nieske Slot-Nijkamp

Brigit van Bergen

Inge Veltmans

Suzanne Onstenk

Leden MR: Thijs Hermus (ouder, voorzitter); Maaike Jakschtow (ouder, tevens ouderlid GMR); Brigit van Bergen (personeel, penningmeester)Inge Veltmans (personeel, tevens personeelslid GMR); Suzanne Onstenk (personeel, secretaris), Nieske Slot-Nijkamp.

Medezeggenschapsraad

Zoals iedere basisschool heeft ook de Akker een medezeggenschapsraad (MR).
De MR oefent invloed uit op het beleid van de school en bestaat uit personeelsleden en ouders.  De ouders en leerkrachten zitten in de MR 'zonder last of ruggespraak': ze vertegenwoordigen hun achterban (personeelsleden c.q. ouders)  in de MR,  maar zijn vrij om eigen beslissingen te nemen. Het algemeen belang van de school staat hierbij voorop.
De MR-leden worden gekozen. De zittingsduur is drie jaar, waarna verlenging mogelijk is.
Vanuit de MR onderhoudt de oudergeleding contact met het bestuur van de oudervereniging en via dat bestuur met de ouderwerkgroepen en –commissies.
Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor onze stichting. Hierin zitten vanuit alle aangesloten basisscholen twee MR-leden. Via de GMR kunnen we ook  invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen.
 
In de Wet Medezeggenschap op Scholen, concreet gemaakt in het MR-reglement van onze Stichting, is vastgelegd van welke “rechten” de MR gebruik kan maken bij verschillende onderwerpen en plannen:

  • Instemmingsrecht (bijvoorbeeld schoolplan, schoolgids, schoolreglement, ouderparticipatie).
  • Adviesrecht (bijvoorbeeld financieel beleid, inrichting managementstatuut, samenwerking met andere instellingen).
  • Informatierecht: directie en bestuur moeten de MR alle informatie verschaffen die ze voor haar taak nodig heeft.
  • Initiatiefrecht: de MR mag gevraagd of ongevraagd reageren op allerlei zaken die met schoolbeleid te maken hebben. De MR kan voorstellen doen, vragen stellen, meepraten of adviezen geven over punten waarover ouders of leerkrachten zich zorgen maken.

Via de MR kunt u dus ook als ouder uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Ook als u niet in de medezeggenschapsraad zit, mag u als ouder de vergaderingen van de MR bijwonen (waarbij het wel verstandig is om vooraf even contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris). De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij er persoonlijke of vertrouwelijke onderwerpen worden besproken.
 
De agenda voor de MR-vergaderingen is te lezen op de prikborden bij de beide ingangen. De notulen worden ook op onze website gepubliceerd. De agenda en de goedgekeurde notulen van de GMR vindt u op de website van de Stichting Sint Josephscholen.