Schooladvies VO

Procedure schooladvies

Doel van de procedure

Ouders en leerlingen krijgen zorgvuldige informatie over het traject dat bij ons op school gevolgd wordt om tot een goed schooladvies te komen. Op de Akker werken we met een schema waarin te lezen is hoe op de Akker het advies tot stand komt.
Daarin staan alle processtappen die leiden tot het opstellen van het schooladvies.

Adviescommissie

Bij ons op school werken we met een adviescommissie. Deze commissie bepaalt het uiteindelijke schooladvies van de leerling. De commissie bestaat uit de volgende personen: leerkrachten groep 7 en 8, directeur, bouwcoördinator en de intern begeleider.

Hoe komt het schooladvies tot stand?

Om tot een advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO) te komen, gebruiken we meerdere gegevens.
Cito-LoVS toets resultaten, methode gebonden toetsen, taakaanpak, concentratie, motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen van een leerling, bijzonderheden t.a.v. diagnostiek en/of thuissituatie en informatie uit leerling- en/of groepsbesprekingen.

Voorlopig advies

Leerkrachten van groep 7 schrijven een voorlopig advies op bovengenoemde punten. Dit wordt in een vergadering met de adviescommissie besproken en definitief vastgesteld. Dit preadvies wordt in een gesprek met ouders en kind besproken. Het preadvies wordt niet bijgesteld. Informatie van ouders kan in een vervolgprocedure meegenomen worden om tot een definitief advies te komen. Hiervoor kunnen ouders in gesprek gaan met de leerkrachten van groep 8.

Definitief advies

De leden van de adviescommissie bepalen in januari het definitieve advies. Er volgt een adviesgesprek met ouders en kind. Het definitieve schooladvies wordt niet bijgesteld. Na de eindtoets volgt een heroverweging. De adviescommissie bespreekt de resultaten. Advies wordt indien passend naar boven bijgesteld. Hierover volgt een vervolggesprek met ouders.