Meldcode kindermishandeling

Met ingang van 1 juli 2013 treedt de wet Meldcode in werking. In het kader van kwaliteitszorg, wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer‑gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.

Het bestuur van het WSNS/SWV Nijmegen e.o. heeft gemeend de scholen hierin te ondersteunen door één format te ontwikkelen. Functionarissen met ervaring met de meldcode werden benaderd. Zij hebben gezamenlijk dit format ontwikkeld.

De hiernaast te downloaden meldcode is gebaseerd op het Basismodel meldcode; Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS.

De Akker hanteert deze meldcode en het afwegingskader meldcode. Het team wordt hierin geprofessionaliseerd.